top of page

AFRANG NORDLÖF MALEKIAN

KORRIGERINGEN ANGER SPRÅKET OCH TIDEN

Korrigeringen anger språket och tiden / The Correction States the Language and the Time /  بیان زبان و زمان با تغییرات و بازنگری

Titlar, verken:

Minuterna / Minutes / دقیقه ها

Mise en scène / Mise-en-scène / میزانسن

Korrigeringen anger språket och tiden

Utställningen undersöker hur bilder och ljud används för att utforma kroppar och handlingar samt vilka utrymmen de ges i kollektiva historieskrivningar, såväl i de digitala som i de analoga. Korrigeringen anger språket och tiden, väcker frågor avseende vilka språk som används vid utformningen av kroppar och handlingar, vilka mekanismer som komponerar språken och när komponeringarna utförs.

De två verken, Minuterna, och, Mise en scène, presenteras i, Korrigeringen anger språket och tiden. Projicerade och installerade i utställningslokalen skapar hela installationen utrymmen i tid som ständigt sönderfaller till unika kombinationer av bild och ljud, där nya narrativ ständigt skapas. Kollektivt frigör verken sig från loopen.

The Correction States the Language and the Time

This exhibition investigates how images and sounds are used in order to frame bodies and acts, and which spaces those are given in the collective historiographies, by the digital as well as by the analogue. The Correction States the Language and the Time , raises questions concerning what  languages that are used in order to frame bodies and acts, which mechanisms compose the languages and when the compositions are performed.

The two works, Minutes, and, Mise-en-scène, are presented in, The Correction States the Language and the Time. Projected and installed in the exhibition space, the whole installation creates a space in time that continuously falls apart into unique combinations of picture and sound, where new narratives constantly are created. Collectively the works free themselves from the loop.

Minuterna 

Femtionio fotografier tagna från internet föreställandes offentliga avrättningar i Iran. Kropparna som avrättats har skurits bort från fotona och därefter fotats om, inverterats och slutligen omvandlats till ljud. Varje foto visas med tillhörande ljudverk i en minut.

Fyrtio minuter in i videon finns en tyst minut tillägnad Taraneh Mousavi som avrättades i samband med presidentvalet i Iran år 2009. Fotografisk dokumentation från hennes avrättning saknas och därmed inget fotografi som kan generera ljud. Namnet Taraneh betyder melodi.

Minutes

Fifty-nine photos taken from the internet portraying public executions in Iran. Each photo has been printed and the segment of the photo showing bodies that are being executed has been cut out. The restoring part of the photo has then been rephotographed, inverted and transformed into sound. Each photo is shown with its corresponding sound for one minute.

After forty minutes in the video there is a silent minute dedicated to Taraneh Mousavi, who was executed in connection with the presidential election in Iran in 2009. There is no photographic documentation from her execution and thereby no photo that can generate sound. The name Taraneh means melody.

< Back to Projects

FÖRBEREDELSER #2

Mise en scène

 

Fotografier av min familj och vilka tagits under en veckas tid med en digitalkamera. Alla objekten som syns på ett fotografi har skrivits ned på baksidan av motsvarande fotografi. De nedskrivna orden, som anger objekten, är skrivna på tre språk: svenska och persiska, vilka är språken som talas inom min familj, samt engelska, språket som används av digitalkameran. Orden är sorterade i alfabetisk ordning. Titeln, format, datum, klockslag och fotografiets digitala minnesstorlek, som visas i bildernas digitala index, är också angivna informationer på baksidan av fotografierna. Möjligheterna och omöjligheterna av att läsa språken - de nya bilderna på baksidan av fotografierna - framhäver såväl som döljer olika kompositioner beroende på betraktarens preferenser. Det initiala språket på framsidan av fotografiet har ytterligare redigerats, de skriftliga misstagen på baksidan av dem har korrigerats, fotografier har raderats och beteende inom familjen har betonats.

I videon visas fotografierna i en handling, vilken genererar en loop. Det första fotografiet läggs alltid längst ned i högen av samtliga fotografier. Bilder tagna efter varandra innehållandes samma antal oförändrade objekt, vilka läggs bredvid varandra och placeras därefter längst bak i bunten av fotografier.  Orden, som anger objekten på framsidan av fotografierna, är helt identiska men titel, tid, minnesstorlek, formen av orden och kompositionen av det fotografiska trycket kan skiljas åt. Därutöver är projiceringen av videon i utställningslokalen, orden på baksidan av fotografierna och den fotografiska performativiteten kanaliserade i loopar då de ständigt återkommer. Looparna fortgår och diverse titlar, datum och klockslag framhävs medan vissa förblir dolda.

Mise-en-scène

Photos of my family taken during one week by a digital camera. All the objects that are shown in one photo are written down on the backside of the corresponding photo. The written words that state the objects are written in three languages: Swedish and Persian, the languages spoken in my family, and English, the language displayed in my family’s digital camera. The words are placed in an alphabetic order. The title, format, date, time and the photo’s digital memory size, displayed in the digital index of the photos, are also presented  on the backside of the images.  The possibilities and impossibilities of reading the languages - the new image created on the back of each photo - makes different compositions to appear and disappear depending on the preferences of the viewer.

In the video the photos are shown in a movement, which creates a loop, constantly putting the first photo at the bottom of the pile of photos. Photos taken after each other, containing the same quantity unchanged objects, are put next to each other, and then, also, put at the bottom of all the photos. The words, that describe the objects on the front of the photo, are the same but the title, time, memory size, the form of the words and the composition of the photographic print might differ. Furthermore the projection of the video in the exhibition, the words on the back of the photos and the photographic performances are also canalized into loops since they constantly reappear. As all these loops go on some titles, dates and times appear while some disappear.

FÖRBEREDELSER #1

FOTON FRÅN UTSTÄLLNINGEN AV SUSH VARTANIAN & FOTON FRÅN FÖRBEREDELSER

AV MELINE HÖIJER SCHOU

bottom of page